Intiem Zijn

Algemene Voorwaarden

 

SexyTalk
www.sexytalk.nl

Inschrijfnummer KvK: 71828656

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Lol Media en de opdrachtgever, met uitsluiting van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden van Lol Media kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2

Iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door Lol Media en de opdrachtgever wordt aangegaan voor betaalde tijd behalve door beide partijen anders wordt afgesproken.

Artikel 3

Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde duur door een der partijen kan alleen plaatsvinden indien de andere partij een of meer op haar rustende wezenlijke verplichtingen niet nakomt. De opzegging moet schriftelijk ingediend worden. Bij opdrachten tot een jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Bij opdrachten die langer duren dan een jaar is de opzegtermijn 3 maanden.

Artikel 4

De honoraria, declaraties of vergoedingen van Lol Media zijn of gebaseerd op uurtarieven zoals die kenbaar zijn gemaakt of op basis van een fixed price, waar beide partijen akkoord mee gaan.

Artikel 5

Lol media is gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschotbetaling op haar honorarium, retainerfees en doorbelaste kosten (van derden) te vragen.

Artikel 6

Lol Media declareert maandelijks het over de voorgaande maand verschuldigde honorarium/declaraties, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. Particuliere afnemers betalen na de geleverde dienst. In onderling overleg kan een betaald voorschot hierop in mindering worden gebracht. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle kosten verbonden aan het innen van vorderingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden geacht ten minste 15% van het in totaal gedeclareerde bedrag te bedragen.

Artikel 7

Lol Media zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee zoals bijvoorbeeld voor het verloren gaan, beschadiging, vernietiging of vermissing van goederen die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd. De opdrachtgever wordt geacht de in dit artikel bedoelde goederen voor eigen rekening en risico afdoende te hebben verzekerd.

Artikel 8

De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van de uitvoering van een opdracht berust bij de opdrachtgever. Indien tegen de opdrachtgever een klacht wordt ingediend, dan beslist de opdrachtgever in overleg met Lol Media over de wijze van verweer daartegen. Indien (ook) Lol Media ten rechte wordt aangesproken heeft Lol Media het recht zelfstandig, eventueel onafhankelijk van een eventueel verweer van de opdrachtgever, verweer te voeren. De opdrachtgever is gehouden om in een dergelijk geval redelijke door Lol Media gemaakte kosten in verband met het gevoerde verweer te vergoeden.

Artikel 9

Afwijkingen tussen enerzijds het door Lol Media aan de opdrachtgever geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke ontwerpen, tekeningen, kopij of modellen, zet- en drukproeven of andere proeven kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever indien deze afwijkingen – bezien in het geheel van de opdracht – van geringe betekenis zijn.

Artikel 10

Lol Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Lol Media in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de opdrachtgever. Voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is Lol Media in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Lol Media. De aansprakelijkheid van Lol Media jegens de opdrachtgever is in voornoemde gevallen beperkt tot het honorarium dat aan Lol Media toekomt voor het gedeelte van een uitgevoerde opdracht dat de schade heeft doen ontstaan. Lol Media is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Lol Media is voorts niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of anderszins die door of in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaat voor de opdrachtgever of voor derden, hieronder begrepen maar niet beperkt tot medewerkers van de opdrachtgever of de ingeschakelde derde(n). De opdrachtgever is verplicht Lol Media te vrijwaren voor aanspraken van derden in al die gevallen waarin op Lol Media blijkens dit artikel geen aansprakelijkheid rust. De opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren en verzekerd te blijven in verband met de aansprakelijkheid die volgens dit artikel op hem rust.

Artikel 11

Voor werk dat door Lol Media aan derden wordt uitbesteed gelden ten opzichte van de opdrachtgever naast de onderhavige algemene voorwaarden ook de alsdan op dat werk van toepassing zijnde voorwaarden. Ten aanzien van dat uitbestede werk geldt dat Lol Media in naam en voor rekening van de opdrachtgever het werk uitbesteedt. Lol Media vertegenwoordigt derhalve de opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen de betrokken derde en de opdrachtgever. Geschillen ten aanzien van uitbesteed werk aan derden vormen geschillen tussen de opdrachtgever en deze derden, waarbij Lol Media geen partij is, maar wel zo nodig de opdrachtgever adviseert of, op verzoek van de opdrachtgever, vertegenwoordigt. Lol Media betracht grote zorgvuldigheid bij het selecteren van derden voor uit te besteden werk, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het werk van deze derden en kan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van en/of eventuele omissies van deze derden in geval van uitbesteed werk.

Artikel 12

Alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Lol Media worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem.