Intiem Zijn

Privacy Policy

 

Lol Media hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geeft Lol Media uitleg over het omgaan met persoonsgegevens. Lol Media houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat:

 •   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 •   Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 •   Lol Media vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 •   Lol Media passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 •   Lol Media geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  Lol Media is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy vragen heeft kun u contact opnemen met Lol Media.

  Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Lol Media verwerkt voor:

 •   Administratieve doeleinden

 •   Communicatie over de opdracht.

 •   Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 De overeengekomen opdracht

Lol Media vraagt uw persoonsgegevens als:  Voornaam
 Tussenvoegsel
 Achternaam

 Telefoonnummer  E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Lol Media opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Lol Media gebruik van een derde partij voor:

 •   Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 •   Het verzorgen van de (financiële) administratie.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Beveiliging

  Lol Media Maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

  Rechten

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Lol Media heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Lol Media te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben dan probeert Lol Media er met u zelf uit te komen. Lukt dit niet, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Lol Media op.

  Contactgegevens

  Lol Media
  Van Speijkstraat 114
  2041 KM Zandvoort lennavandenhaak@yahoo.com